Профил на купувача

№ в РОП – 9054301/13.07.2016 г. BG-Пловдив Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата
001-28.06.2016
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
28.06.2016 г.
Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455585
BG421, Регионален етнографски музей, ул. Д-р Стоян Чомаков № 2, За: Христина Велкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 626339, E-mail: ethnograph@abv.bg, Факс: 032 626328
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.ethnograph.info.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ethnograph.info/front/profilnakupuvacha.php.

Обект на поръчката
Строителство
Обща прогнозна стойност на поръчката
240000 лв. без ДДС
Предмет на поръчката

„Изпълнение по две обособени позиции на консервационно-реставрационни работи (КРР) и конструктивно укрепване за обект Регионален етнографски музей, гр. Пловдив (Къща на Аргир Куюмджиоглу)“. Предметът на поръчката включва две Обособени позиции, а именно: -Обособена позиция №1 – Изпълнение на консервационно-реставрационни работи (КРР) по фасадата на музея; -Обособена позиция №2 – Изпълнение на конструктивно укрепване в зоната на портика на музея.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
45262700
Описание:
Строителни и монтажни работи по реставрация на сгради
Срок за получаване на офертите
20/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителя удължава първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 25 юли 2016г., от 15:00 ч.,в сградата на РЕМ – гр. Пловдив, на адрес – гр. Пловдив, ул. „Д-р Чомаков“ №2. Офертите се подават в административната сграда на РЕМ – гр. Пловдив, ул. “Д-р Чомаков” №2, деловодство, от 09:00 ч. до 17:00 ч.,всеки работен ден за администрацията на музея. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени чрез съобщение в профила на купувача, най-малко 48 часа преди новоопределеният час.

Дата на изпращане на настоящата информация
13/07/2016 (дд/мм/гггг)

***
Обществена поръчка №001/28.06.2016 г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, С ПРЕДМЕТ:
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ (КРР) И КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ ЗА ОБЕКТ: РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ, ГР. ПЛОВДИВ (КЪЩА НА АРГИР КУЮМДЖИОГЛУ).

Договор по Обособена позиция №1 - Изпълнение на консервационно-реставрационни дейности (КРР) по фасадата на музея

Договор по Обособена позиция №2 - Изпълнение на конструктивно укрепване в зоната на портика на музея

Информацията е качена на: 25.08.2016 г.

Информация по чл.44, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОП

Протокол удължаване на срок за подаване на оферти

Протокол на комисия по чл.192 от ЗОП и чл. 97, ал.4 ППЗОП

Информацията е качена на: 29.07.2016 г.

Обява

Обява

Приложение №1 - Указания

Приложение №2 - Техническа спецификация

Приложение №3а - КС за Обособена позиция №1

Приложение №3б - КС за Обособена позиция №2

Приложение №4 - Проект на договор

Приложение №5 - Методика за оценка

Приложение №6 - Оферта - Представяне на участника

Приложение №7 - Декларация чл.54, ал. 1-3 ЗОП

Приложение №8 - Декларация чл.54, ал.3-5 ЗОП

Приложение №9 - Декларация за подизпълнители

Приложение №10 - Декларация от подизпълнител

Приложение №11 - Списък на строителството

Приложение №12 - Списък на експертите

Приложение №13 -Техническо предложение

Приложение №14 - Материали

Приложение №15 - Декларация приемане на договора

Приложение №16 - Ценово предложение