Екип

Доц. д-р Ангел Янков

Доц. д-р Ангел Янков се занимава с управление и научна дейност повече от 25 години. Директор е на Регионален етнографски музей – Пловдив от 1998 г.
Завършва магистратура по история и специализация по етнография във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През 2000 г. придобива научна и образователна степен „доктор“, с дисертация на тема: „Календарни празници и обичаи у българите католици края на ХІХ – средата на ХХ век“. През 2007 г. ВАК при Министерски съвет на Р. България му присъжда научното звание „доцент“. Хоноруван преподавател е в ПУ „Паисий Хилендарски“, където чете лекции на бакалаври и магистри.
Научните му интереси са свързани с историческата етнография, културно-историческото наследство, празничният календар, проявленията на регионалното и локалното в народната култура. Автор е на над 100 научни студии, статии и съобщения. Редактор и съставител на научни сборници, куратор на етнографски изложби, автор и консултант на етноложки карти и документални филми.

Д-р Биляна Попова

Биляна Попова е главен асистент в Регионален етнографски музей – Пловдив от 2005 г. Завежда фонд „Селско стопанство“ и „Мебели и интериор“.
Завършва магистратура по история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1996 г. През 2014 г. придобива научна и образователна степен „доктор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, с дисертация на тема: „Българските майстори на народни музикални инструменти“.
Занимава се с изследване на традиционни занаяти (часовникарство, майстори на народни музикални инструменти), етноботаника, нематериално културно наследство и етнология на града.

Лора Христозова

Лора Христозова е главен уредник от 2014 г. Завежда фонд „Музикални инструменти и обреден реквизит“ и „Фототека и произведения на изобразителното изкуство“.
Завършва магистратура по история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1996 г., от когато е и уредник в музея. Дипломната й работа е „Културният живот на Пловдив от края на XIX до първо десетилетие на XX в.“.
Занимава се с изследване на духовната култура, празнична обредност, етнология на града, наследство и памет, дигитализация на музейни фондове, образователни програми.

Грозделина Георгиева-Саватинова

Грънчарство, медникарство, златарство, абаджийство…толкова много занаяти, а тя ги знае всичките. Само да ви разкаже за един от тях и вече сте калфа.

Грозделина Георгиева-Саватинова е уредник в РЕМ – Пловдив от 2007 г. Завежда фонд „Занаяти“. Отговаря за временните изложби в музея.
През 1997 г. завършва магистратура по история и археология в СУ „Св. Кл. Охридски“, а през 2006 г. – втора магистратура по „Икономика“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Основните й интереси са свързани с изследване на традиционната материална култура, както и на духовните аспекти на културата и изкуството. Работи и по темата за култовата и религиозна приемственост от древността до днес.

Д-р Станислава Груева

Ах, тези шевици, цветове и шарки… Ако се чудите носията на баба ви от кой край на България е, това е човекът, който трябва да попитате.

Станислава Груева е уредник, завеждащ фонд „Тъкани и облекла“. Отговаря за Научния архив в РЕМ – Пловдив. Магистър по история в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с допълнителна квалификация Международни отношения. През 2016 г. придобива научна и образователна степен „доктор“ в СУ „Св. Климент Охридски“, с дисертация на тема: „Визията на Шарл дьо Гол за Обединена Европа 1958-1969“. Има дългогодишен опит в управлението на културни проекти. Нейните основни интереси са насочени към материалната култура, културното наследство и съвременните културни процеси.

Петко Тодоров

Какво се случва във фонда, само той си знае. Но ние не се оплакваме, защото когато поискаме експонати за изложба, събитие или образователна програма, той винаги съдейства.

Петко Тодоров е уредник фондове. Заема длъжността от 2016 г. Завършва ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, степен Бакалавър, специалност „Етнология“. Основните му дейности са свързани със съхранение, подготовка за идентификация, дигитализация и инвентаризация на ДКЦ във фондохранилищата на РЕМ – Пловдив. Интересува се от културно наследство и методи за опазване на движими културни ценности.

Янко Кавръков

Янко Кавръков е художник фотограф на РЕМ – Пловдив. Благодарение на него можем спокойно да отбележим всичко, което се случва в музея.

Виолета Николова

“Ех, че хубави публикации споделя Етнографския музей!” Ами, да, нашият уредник пиар и АСО се грижи феновете на музея да са винаги в крак със случващото се. А от време на време се занимава и с разни административни неща.

Виолета Николова е уредник PR и завеждащ Административно-стопанския отдел в музея от 2019 г.
Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“, степен бакалавър, специалност „Приложна лингвистика английски с испански език“.
Участва в подготовката и реализирането на събития и проекти, поддържа връзка с различни медии в страната, както и с други културни институции. Работи за популяризиране на музейните събития, за привличане на различни публики  в културната институция. Интересува се от присъствието на музеите в дигитална среда и от иновативни подходи за представяне на културно-историческото наследство и образователната дейност в музеите.

Светлана Василева

Децата ви скучаят в къщи? Доведете ги в РЕМ – Пловдив. Тук нашият музеен педагог така ще ги омае, че освен че ще се забавляват, ще научат и нови неща.

Светлана Василева е музеен педагог в РЕМ – Пловдив от 2019 г.
Завършва АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив, степен бакалавър, специалност „Педагогика на обучението по музика“.
Основните й дейности са свързани с подготовка на образователни програми за деца, работилници, изготвяне на  работни материали, проектни дейности в музейната образователна сфера, занимания в дистанционна среда. Интересува се от културно наследство, иновативни подходи в музейната образователна дейност.

Румяна Генова

Какво е етнографски музей и защо тази сграда е построена точно тук? Нашият информатор ще отговори на всичките ви въпроси.

Румяна Генова е информатор в РЕМ Пловдив от 2022 г. Завършва Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, степен Бакалавър, специалност “Философия”. Основните й дейности са свързани с посрещането и упътването на музейните посетители, отговарянето на въпроси, свързани с експозицията, както и подпомагане на подготовката и провеждането на различни културни прояви в музея. Интересува се от културология, народни обреди и фолклор, работа с книги, библиотекарство.

Христина Велкова

Останалата част от екипа на РЕМ – Пловдив не е никак на “ти” с числата, затова си имаме счетоводител. Тя винаги е насреща за кратка консултация и обосновка по разни счетоводни въпроси.

Христина Велкова е счетоводител в РЕМ – Пловдив. Тя е има придобита степен магистър, специалности „Стопанско управление“ и „Счетоводство и анализ“ в ПУ “Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. Има 37-годишен стаж в областта на икономика, управление на човешки ресурси и бюджетно счетоводство.

Атанас Гаргов

Атанас Гаргов е човекът, без когото не можем да сменим и една крушка в РЕМ – Пловдив – завеждащ техническа служба.

Даниела Бонева

Даниела Бонева е един от служителите на РЕМ – Пловдив, които поддържат музея чист и приветлив.

Мариана Ангелова

Мариана Ангелова е другият служител на РЕМ – Пловдив, който поддържа музея чист и приветлив.

Теодор Годжев

Теодор Годжев се грижи дворът на музея винаги да има прекрасен и приканващ вид. Осен това той помага на всички за всичко.