Новини

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № 34
31.03.2021 г. – гр. Пловдив

В изпълнение на Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и с цел опазване на здравето на служителите и посетителите на музея

Н А Р Е Ж Д А М

Считано от 01.04.2021 г. Регионален етнографски музей – Пловдив отваря врати за посетители при спазване на следните противоепидемиологични мерки и ограничения:

1. Посещенията на туристи и външни лица в РЕМ – Пловдив се допускат при използване на не повече от 30 % от капацитета и спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 м.
2. Да се създаде организация за контрол на входа на музея с цел да не се струпват хора на едно място и да се спазва социална дистанция, като не се допуска повече от 1 човек на 3 кв. м.
3. Да не се допускат в музея посетители без правилно поставена защитна маска, покриваща носа и устата.
4. До второ нареждане се преустановява организирането на масови културни и развлекателни събития, в това число откриване на изложби, концерти, представяния на книги и др. подобни мероприятия.
5. При възможност работния процес на служителите да се провежда в дистанционна форма, съгласно работните ангажименти.
6. Да се осигури добро качество на въздуха – музейната сграда I и II етаж, библиотека, офис, както и работните кабинети да се проветряват четирикратно на ден, най-малко за 15 минути.
7. Четирикратно почистване на критичните точки (дръжки на входни врати, подове на муз. сграда и др.), а при необходимост и повече.
8. За дезинфекция на плотове и ръце да се използват препарати, разрешени за употреба от МЗ.
9. Повърхностите (бюра и маси) и предметите (телефони, ключове, клавиатура и др.) трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант лично от ползвателя им.
10. Да се измиват ръцете с топла течаща вода и сапун най-малко за 40 секунди, с последваща дезинфекция, съгласно указанията за употреба на дезинфектанта.
11. Служителите да избягват директен физически контакт и да са на разстояние минимум метър и половина един от друг.
12. Не се допускат до работните помещения служители с проява на остри респираторни инфекции (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкус и др.).
13. Комуникацията с външни лица да се осъществява предимно по телефон и имейл, ако това е възможно.